Koło wolontariatu

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu działa Szkolny Klub Wolontariusz „Głos serca”.

Jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć pomocą najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspierać działania charytatywne.

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie postaw bezinteresownej pomocy i empatii.
 2. Pomoc jednostkom potrzebującym, słabszym, bezbronnym.
 3. Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnej i współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 4. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych, przedsiębiorczości, zaradczości oraz wrażliwości na potrzeby innych.
 5. Propagowanie idei wolontariatu w szkole.

Cele szczegółowe:

 1. Młodzież angażuje się w organizowane akcje charytatywne poświęcając swój czas i wysiłek.
 2. Młodzież aktywnie uczestniczy w zaplanowanych działaniach zgodnie z planem pracy na bieżący rok szkolny.
 3. Wolontariusze przejawiają aktywność własną, realizują samodzielnie zaplanowane działania.
 4. Wolontariusz kształtuje w sobie wrażliwość i postępuje zgodnie z pozytywnymi wartościami.

Opis działań:

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza opiera się na planie pracy na bieżący rok szkolny, który w sposób ramowy ujmuje stałe podejmowane przez wolontariuszy działania. Wolontariusze angażują się również w prace na rzecz szkoły, społeczności lokalnej i miasta. Współpracujemy z następującymi podmiotami: Radomski Bank Żywności, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu, Centrum Kultury Południe.

Regulamin pracy:

 1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17, kto pragnie służyć innym.
 2. Wolontariusz jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na pracę w Klubie (Deklaracja) oraz dostarczyć pisemnej zgody rodziców na jego działalność (Zgoda).
 3. Wolontariusz jest zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych i solidnie wywiązywać się z powierzonych mu obowiązków.
 4. Wolontariusz dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas akcji charytatywnych.
 5. Wolontariusz stara się promować ideę wolontariatu i być przykładem dla innych.
 6. Członek Klubu propaguje podejmowane akcje we własnej klasie.
 7. Uczestnicy Klubu starają się w sposób aktywny włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.