Świetlica szkolna

Świetlica szkolna pełni ważną rolę w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w różnych jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

Cele działalności świetlicy szkolnej
Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie: opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym
w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:
 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania
  w grupie.

W ramach pracy świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie wydzieranie sklejanie,
 • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela –  czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci,
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata – czytanie książek. encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne,
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi – rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu — dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?, 20 pytań,
 • kształtujące umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy – konkursy. quizy tematyczne, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych,
 • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki – inscenizacje, zajęcia muzyczne,
 • wyzwalające ekspresję twórczą – pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne,
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchową – gry
  i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym,
 • relaksujące i wyciszające – relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci .