Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub też opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG,
 • umieszczone na stronie internetowej filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • część obrazów nie posiadających alternatywnych treści pełni rolę jedynie dekoracyjną,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Lipiec
 • E-mail: sekretariat@psp17.radom.pl
 • Telefon: 48 331 24 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Adres: ul. Czarnoleska 10, 26-600 Radom
 • E-mail: sekretariat@psp17.radom.pl
 • Telefon: 48 331 24 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia nie zawierające podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

 1. Główne – wejście znajdujące się od ul. Urszuli, zawierające drzwi jednoskrzydłowe; do drzwi prowadzi 1 schodek; przed wejściem znajduje się parking samochodowy.
 2. Od strony boiska – wejście znajdujące się z tyłu budynku, umożliwiające wejście bezpośrednio do sektora A, zawierające drzwi jednoskrzydłowe; do drzwi prowadzą 3 schodki wraz z barierką.

Dostępność budynku:

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Sektory szkolne nie zawierają wind.
 • Na poszczególne piętra prowadzą schody, zaś pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Budynek zawiera wizualną informację na temat rozkładu pomieszczeń,
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych,
 • Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym,
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • strona internetowa przygotowana jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety,
 • do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne – tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Przeglądarki Firefox, Chrome, Edge:
[CTRL] oraz [+] – powiększenie widoku
[CTRL] oraz [-]  – pomniejszenie widoku

Opera:
[SHIFT] oraz [+] – powiększenie widoku
[-] – pomniejszenie widoku

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.