Program społeczny Szkoła bez przemocy jest prowadzony od 2006 roku. Został przygotowany w odpowiedzi na narastający poziom przemocy i agresji w polskich szkołach. Jego zadaniem jest uświadomienie problemu przemocy ,  przeciwdziałanie jej przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Program Szkoła bez przemocy swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. W działaniach Programu biorą udział wszystkie szkoły, które do niego przystąpią.
Program społeczny Szkoła bez przemocy jest adresowany głównie do szkół biorących w nim udział, ale stara się również docierać do innych osób zainteresowanych ideą bezpiecznej szkoły. Na stronie internetowej Programu (www.szkolabezprzemocy.pl/czat) odbywają się czaty z zaproszonymi ekspertami na temat zjawiska przemocy i agresji oraz skutecznych sposobów profilaktyki. Do rozmów na czacie mogą się przyłączyć wszystkie osoby zainteresowane zjawiskiem narastającej przemocy i agresji w polskich szkołach oraz skutecznymi sposobami rozwiązywania związanych z nimi problemów.

Kluczowym elementem Programu jest Kodeks Szkoły bez przemocy – zbiór zasad, do których przestrzegania zobowiązuje się szkoła chcąca uczestniczyć w Programie. Przyjęcie i przestrzeganie Kodeksu ma być punktem wyjścia do podejmowania działań zapobiegających przemocy w szkole.

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY
1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

W Kodeksie Szkoły bez przemocy znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą. Z jednej strony Kodeks definiuje wartości i normy postępowania, z drugiej zaś zawiera warunki – formalne i organizacyjne, jakie musi spełniać szkoła, która dba o rozwiązywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.